Science meets Social Science (S3) seminar

Seminarium S3 jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Jest ono interdyscyplinarne, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.
The S3 seminar is focused on applications of statistical, stochastic and numerical methods in social sciences. It is interdisciplinary, both in the selection of topics and the use of expert knowledge from diverse areas of science.

« Forthcoming seminar »


Academic year 2016-2017

17.08.2017:
Stefan Trueck
(Macquarie U., Sydney, AUS)
Rynki kontraktów terminowych na energię elektryczną w Australii: Generowanie prognoz rozkładów zwrotów instrumentów o małej płynności
Electricity futures markets in Australia: Generating density forecasts for returns of low liquidity instruments

22.06.2017:
Zuzanna Hazubska
(KIZ, PWr, Wrocław)
Mobbing jako przeszkoda w zarządzaniu w sektorze publicznym w Polsce
Mobbing as an obstacle in Polish public sector management
Karolina Ćwik (KBO, PWr, Wrocław)
Modele dyfuzji samochodów elektrycznych
Models of diffusion of electric vehicles

08.06.2017:
Lin Han
(Macquarie U., Sydney, AUS)
Rozpraszanie zmienności na australijskim rynku energii elektrycznej
Volatility spillovers in Australian electricity markets
Yimeng Yu (Macquarie U., Sydney, AUS)
Gromadzenie się i rozpraszanie inwestorów w sektorze energii odnawialnej
Investor herding and dispersing in the renewable energy sector

25.05.2017:
David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Racjonalność, równość a luka między postawą a zachowaniem w grze ULTIMATUM
Rationality, equality and the gap between attitude and behaviour in the ULTIMATUM game

18.05.2017:
Agnieszka Skomra
(KSZ, PWr, Wrocław)
Model dojrzałości Scrum w projektach IT
Scrum maturity model in IT projects
Nikodem Szumilo (DLE, Cambridge Univ., UK)
Domy w przestrzeni ceny w czasie: modelowanie cen mieszkań małych obszarów w czasie i przestrzeni
Houses over space prices over time: modeling small area house prices over space and time

11.05.2017:
Helmut Lütkepohl
(DIW Berlin, GER)
Strukturalna wektorowa autoregresja z ciągłą zmianą wariancji: Interakcja między polityka monetarną w USA a rynkiem akcji
Structural vector autoregressions with smooth transition in variances: The interaction between U.S. monetary policy and the stock market

04.05.2017:
Tomasz Antczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Czy wciąż masło i mleko to komplementarne produkty do chleba? Wykorzystanie miningu reguł asocjacyjnych do analizy danych transakcyjnych firmy detalicznej
Are still butter and milk complementary products to bread? Using association rule mining to analyze transactional data of a retail company

27.04.2017:
Luigi Grossi
(University of Verona, ITA)
Prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem odpornych modeli nieliniowych
Forecasting electricity prices through robust nonlinear models

20.04.2017:
Bogumił Kamiński
(ZWiAD, SGH, Warszawa)
O związku pomiędzy topologią grafu połączeń a cenami na przedpłaconym rynku telefonii mobilnej
On the relationship between call graph topology and prices on pre-paid telecommunication market

06.04.2017:
Dorota Skała
(KF, U.Szczeciński)
'Banki posiadają osobowość' - wpływ prezesów i akcjonariuszy na działalność banków
'Banks have personalities' – the effect of CEOs and shareholders on bank activities

30.03.2017:
Paweł Krzos
(KSZ, PWr, Wrocław)
Wpływ czynników wizualnych na jakość ergonomiczną produktów interakcyjnych
The impact of visual factors on the usability of interactive products
Johannes Wilhelm (KKiBM, PWr, Wrocław)
Zastosowanie materiałów absorbujących energię w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego
Application of energy absorbing materials on cellular basis to improve safety of vulnerable road users

23.03.2017: Paul R. Nail (U. Central Arkansas, Conway, USA)
Sumienni kartografowie: Ewolucja deskryptywnych modeli reakcji społecznej
Conscientious cartographers: The evolution of descriptive models of social response

16.03.2017:
Florian Ziel
(HEMF, University Duisburg-Essen, GER)
O poprawnej ewaluacji prognoz z wykorzystaniem 'energy score' i testu Diebolda-Mariano
On proper forecast evaluation based on the energy score and the Diebold-Mariano test

09.03.2017:
Carlo Lucheroni, Costantino Ragno
(SST, University of Camerino, ITA)
Multikulturowość. Rynki dnia następnego, ekonometria i uczenie maszynowe
Across cultures. Day ahead markets, econometrics and machine learning

02.03.2017:
Marcin Olszewski
(Lepsza Energia, Niepołomice)
Wykorzystanie prognoz cen energii z RB i RDN do optymalizacji sprzedaży energii z instalacji OZE
Using forecasts of electricity prices in the balancing and day-ahead markets to optimize sales from RES installations

19.01.2017:
Tomasz Antczak
(Kaufland, Polska; KBO, PWr, Wrocław)
Wdrożenie kas samoobsługowych w sieci handlowej
The implementation of self-service checkouts in a retail chain

12.01.2017:
Michał Myck
(CenEA, Szczecin; IZA, Bonn, GER)
Ekonomiczne konsekwencje prześladowań politycznych
Economic consequences of political persecution

22.12.2016:
Bartosz Kuśmierz
(WPPT, PWr, Wrocław)
O systemie bankowym i modelu agentowym efektu Cantillona
On the banking system and an agent based model model of the Cantillon effect

15.12.2016:
Karolina Ćwik
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie dyfuzji samochodów elektrycznych
Modeling the diffusion of electric vehicles
Radosław Czahajda (KBO, PWr, Wrocław)
Marketing internetowy badań statystycznych
Using internet marketing in statistical research

08.12.2016:
Krzysztof Buzar
(WCh, PWr, Wrocław)
Globalne konsekwencje zmiany klimatu wraz z metodami ich remediacji z użyciem metod modelowania teoretycznego katalizatorów z zastosowaniem w utylizacji dwutlenku węgla
Global impact of the Climate Change and possible ways of its remediation by the methods of theoretical modelling of catalysts for carbon dioxide utilisation

01.12.2016:
Paweł Maryniak
(KIFiZR, UEWr, Wrocław; KBO, PWr, Wrocław)
Strategia 'habitat momentum'
Habitat momentum

24.11.2016:
Tomasz Weron
(WMat, PWr, Wrocław)
Konformizm, antykonformizm i polaryzacja opinii: wnioski z matematycznego modelu dynamiki opinii
Conformity, anticonformity and polarization of opinions: insights from a mathematical model of opinion dynamics

17.11.2016:
Arkadiusz Jędrzejewski
(KFT, PWr, Wrocław)
Rola sieci złożonych w modelowaniu dynamiki opinii
The role of complex networks in modelling opinion dynamics
Katarzyna Maciejowska (KBO, PWr, Wrocław)
Model typu 'hazard rate' z pozytywnym i negatywnym wpływem społecznym
Hazard rate model of demand with positive and negative word-of-mouth

10.11.2016:
Marina Shkrobot
(DM, KPI, Kiev, UKR)
Implementacja metodologii foresight'u w kontekście zapewnienia strategicznej modernizacji energii hydroelektrycznej. Doświadczenie Ukrainy
Implementation of methodology of foresight in the context of provision of strategic modernization of hydroelectric power plants. Experience of Ukraine

03.11.2016:
Anna Kowalska-Pyzalska
(KBO, PWr, Wrocław)
Wprowadzenie do NetLogo oraz wrażenia z ESSA Summer School in Social Simulation
Introduction to NetLogo and impressions from the ESSA Summer School in Social Simulation

27.10.2016:
Aleksander Buczek
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie czasu trwania fuzji prawnej
Modelling legal merger time to completion

13.10.2016:
Bartosz Uniejewski
(KBO, PWr, Wrocław)
Zautomatyzowany wybór zmiennych oraz metoda shrinkage w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej
Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting

06.10.2016:
Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław) Najnowsze trendy w prognozowaniu cen energii elektrycznej: Przegląd prognozowania probabilistycznego
Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting

Top

Academic year 2015-2016

28.09.2016:
Frederik Schaff
(CET, University Hagen, GER)
O istotności jawnej reprezentacji wiedzy
The relevance of an explicit knowledge representation

28.06.2016:
Reinhard Madlener
(IFECNB, RWTH, Aachen, GER)
Badanie dyfuzji innowacyjnych systemów grzewczych w Niemczech: Podejście agentowe
Exploring the diffusion of innovative residential heating systems in Germany: An agent-based modeling approach

23.06.2016:
Sourangshu Bhattacharya
(CSE, IIT Kharagpur, IND)
Uczenie i prognozowanie dynamiki opinii w sieciach społecznych
Learning and forecasting opinion dynamics in social networks

16.06.2016:
Sourangshu Bhattacharya
(CSE, IIT Kharagpur, IND)
Kalibracja liniowego modelu wpływu do dynamicznie zmieniających się opinii
Learning a linear influence model from transient opinion dynamics

09.06.2016:
Roman Bartusiak
(DSG, PWr, Wrocław)
Predykcja połączeń oraz rozproszone przetwarzanie grafów
Link prediction and distributed graph processing
Krzysztof Zuber (KAM, PWr, Wrocław)
Genetyka molekularna w technice: fakty, mity, perspektywy zastosowań
Molecular genetics in technology: facts, myths, prospective applications

02.06.2016:
Florian Ziel
(Europa-U. Viadrina, Frankfurt/O, GER)
Prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem krzywych podaży i popytu - Model X
Electricity price forecasting using sale and purchase curves - The X-model

19.05.2016:
Nikos Nomikos
(FF, Cass Business School, London, UK)
Kilka faktów o shippingu + Wycena instrumentów pochodnych na towary energetyczne
A few facts about shipping + The pricing of energy commodity derivatives

05.05.2016:
Paul Ruyssevelt
(EI, UCL, London, UK)
Rozwijanie 'Epidemiologii Energetycznej', tworzenie wysokiej jakości podstawy dowodowej dla decydentów oraz przemysłu
Building 'Energy Epidemiology', developing a high quality evidence base for policy makers and industry

28.04.2016:
Florentina Paraschiv
(IORCF, U. St.Gallen, CHE) Modelowanie cen kontraktów futures na energię elektryczną Modeling electricity futures prices

21.04.2016:
Marcin Jerzy Orzeł
(KSI, PWr, Wrocław)
Webrobots - indeksowanie zasobów Sieci
Webrobots - indexing the Web

14.04.2016:
Taufiq Choudhry
(CRR, U. Southampton, UK)
Niepewność gospodarcza w USA a cykle koniunkturalne w Unii Europejskiej
US economic uncertainty and European Union business cycles

07.04.2016:
Piotr Sobczyk
(KM, PWr, Wrocław)
O klątwie dostatku czyli regularyzacja w problemach statystycznych
The curse of abundance: regularization in statistical problems

31.03.2016:
Janusz Szwabiński
(IFT, UWr, Wrocław)
Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych
The interplay between conformism and anticonformism and its polarizing effect on society

23.03.2016:
Tyll Krüger, Tomasz Ożański
(KAMSS, PWr, Wrocław)
Sieci ukierunkowane i rozprzestrzenianie się informacji na Twitterze
Directed networks and Twitter spreading

17.03.2016:
Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Modele wyborcy formowania się opinii społecznej
Voter models of social opinion formation

10.03.2016:
Tadeusz Dudycz, Bogumiła Brycz
(KSZ, PWr, Wrocław)
Czy moment IPO wpływa na wielkość pozyskanego kapitału?
Does market timing drive the amount of capital raised through IPO?

03.03.2016:
Jakub Tomczyk
(SM&S, U. Sydney, AUS)
Strategiczne decyzje w dużych populacjach
Mean field games

25.02.2016:
Sebastian Tomczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Wieloklasowe modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych
Multi-class models of assessing the financial condition of manufacturing enterprises

05.01.2016:
Katarzyna Tworek
(KI, PWr, Wrocław), Katarzyna Walecka-Jankowska (KSZ, PWr, Wrocław)
Relacje między innowacyjnością, zarządzaniem wiedzą i IT
The relationship between innovation, knowledge management and IT

15.12.2015:
Gergo Barta
(BME, Budapest, HUN)
Probabilistyczne prognozowanie energii słonecznej i wiatrowej z wykorzystaniem podejścia opartego o uogólnione drzewa addytywne
Probabilistic solar and wind power forecasting using a generalized additive tree ensemble approach

01.12.2015:
Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita
(KIFiZR, UEWr, Wrocław)
O pewnej koncepcji modelu planu finansowego dla gospodarstw domowych
On a concept of household financial planning model

24.11.2015:
Anna Matuszyk
(ZSF, SGH, Warszawa)
Zastosowanie modelu mover-stayer dla danych dotyczących kredytobiorców indywidualnych
Application of a discrete time mover-stayer model for the credit data

10.11.2015:
Paweł Maryniak
(KIFiZR, UEWr, Wrocław; KBO, PWr, Wrocław)
Ukryty koszt inwestycji pasywnych: Wpływ funduszy pasywnych na stabilność rynków finansowych
The (hidden) cost of passive investing: Impact of ETF funds on financial market stability

27.10.2015:
David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Normy odwzajemnienia ukazane przez polskich studentów w grze 'Zaufanie'
The norms of reciprocation exhibited by Polish students in the Trust Game

13.10.2015:
Anna Dobrowolska
(KSZ, PWr, Wrocław)
Modele dojrzałości zarządzania procesami
Process management maturity models

06.10.2015:
Radosław Ryńca
(KIZ, PWr, Wrocław)
Zrównoważona ocena działalności szkoły wyższej
A balanced assessment of higher education

Top

Academic year 2014-2015

29.09.2015:
Maciej Kostrzewski
(KEBO, UE Kraków)
Bayesowska analiza skoków w stopach zwrotu z kontraktów forward na gaz i kontraktów futures na pozwolenia do emisji CO2
Bayesian analysis of jumps in returns on gas forwards and CO2 allowance futures

22.09.2015:
Thomas Walther
(TU Dresden, GER)
Empiryczne dowody na długą pamięć i asymetrię w zmienności kursu EURPLN
Empirical evidence of long memory and asymmetry in EURPLN exchange rate volatility

06-07.07.2015:
Energy Economics and Forecasting
, a mini-workshop ... within the MEPS'15 symposium (PWr, Wrocław)

09.06.2015:
Michał Zator
(ETH, Zurych, CHE)
Zbyt leniwi żeby odwrócić stronę? Efekt konstrukcji karty wyborczej na wynik wyborów samorządowych
Too lazy to turn the page? The effect of ballot design on local elections

26.05.2015:
Bożena Mielczarek
(KBO, PWr, Wrocław)
Nasze emerytury - badania symulacyjne
Our pensions - simulation studies

19.05.2015:
Maciej Zaręba
(KBO, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie miary 2-addytywnej w procesie budowy portfela akcji
Application of 2-additive fuzzy measures to financial portfolio selection problem

12.05.2015:
Krzysztof Targiel
(KBO, UE Katowice)
Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami
Applications of real options in project management

05.05.2015:
Arkadiusz Jędrzejewski
(ECMI, PWr)
Trudność jest krytyczna
Difficulty is critical

28.04.2015:
Piotr Płuciennik
(PEF, UAM, Poznań)
Ocena zdolności Narodowego Banku Polskiego do stabilizowania stawki POLONIA
Assessment of the ability of National Bank of Poland to stabilize the POLONIA rate

21.04.2015:
Jacek Zabawa
(KBO, PWr, Wrocław)
Modele hybrydowe na przykładzie pakietu oprogramowania symulacyjnego Extendsim
Hybrid models in the Extendsim simulation environment

14.04.2015:
Tomasz Ożański
(KAMSS, PWr, Wrocław)
Szacowanie parametrów grafu przy pomocy metody największej wiarogodności
Estimating graph parameters using maximum likelihood

31.03.2015:
David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Opis grupy badawczej za pomocą sieci bayesowskich i analizy głównych składowych
A description of a study group using Bayesian networks and PCA

24.03.2015:
Arunabha Sen
(SCIDSE, Arizona State University, USA)
Przestrzenno-czasowa identyfikacja sygnałów z tweetów w Indonezji
Spatio-temporal signal recovery from political tweets in Indonesia

17.03.2015:
Marcin Bodych
(KAMSS, PWr, Wrocław)
Zła pamięć, dobra pamięć i jak długo zajmuje nam przyswojenie informacji
Bad memory, good memory and how long it takes to get informed

10.03.2015:
Paweł Fiedor
(KR, UE Kraków)
Teoria informacji a przewidywalność zwrotów akcji na GPW
Information-theoretic approach to stock returns predictability on WSE

03.03.2015:
Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Jak odróżnić szoki spekulacyjne od fundamentalnych? Modelowanie strukturalne na przykładzie rynku energii elektrycznej w WBr
How to distinguish between speculative and fundamental shocks? Structural modeling - the case of the UK power market

19-20.02.2015:
Statistics in Energy
, a mini-workshop ... within the SMSA 2015 workshop (PWr, Wrocław)

27.01.2015:
Tyll Krüger
(IIAR, PWr, Wrocław)
Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii
Modeling epicemic spreading

20.01.2015:
Anna Chmiel
(KFT, PWr, Wrocław)
Wielopoziomowe sieci chorób
Multiplex networks of diseases

13.01.2015:
Katarzyna Maciejowska, Jakub Nowotarski
(KBO, PWr, Wrocław)
Konkurs GEFCom2014 i probabilistyczne prognozowanie cen energii elektrycznej
GEFCom2014 competition and probabilistic electricity price forecasting

16.12.2014:
Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław), Grażyna Suchacka (IMiI, U.Opole, Opole)
Czytać czy słuchać - badanie porównawcze klientów księgarni internetowej na podstawie analizy ruchu w sieci WWW
Read or listen - a comparative study of online bookstore customers based on Web traffic analysis

09.12.2014:
Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Osobowość czy sytuacja - czy debata psychologiczna może wnieść coś nowego do modelowania agentowego i vice versa?
Is the Person-Situation Debate important for agent-based modeling and vice-versa?

02.12.2014:
Tyll Krüger
(IIAR, PWr, Wrocław)
Indeks komunikacji dla grafów i rozprzestrzenianie się wiedzy na sieciach - cz. II
The communication index of graphs and spread of knowledge on networks - part II

25.11.2014:
Katarzyna Byrka
(SWPS, Wrocław)
Paradygmat Campbella: Probabilistyczny model związku postaw z zachowaniami
The Campbell paradigm: a probabilistic model of the attitude-behavior relation

18.11.2014:
Sylwia Sysko-Romańczuk
(Szkoła Biznesu, PW, Warszawa)
Wzrost poprzez przeciwności. Uczenie się od liderów przedsiębiorczości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Growth through adversity. Learning from CEE entrepreneurial icebreakers

04.11.2014:
Agata Gąsiorowska
(CBZE, SWPS, Wrocław)
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
The expertise bias: Inclinations in ascribing epistemic authority on the example of economic experts

28.10.2014:
Tyll Krüger
(IIAR, PWr, Wrocław)
Indeks komunikacji dla grafów i rozprzestrzenianie się wiedzy na sieciach - cz. I
The communication index of graphs and spread of knowledge on networks - part I

21.10.2014:
Monika Papież, Sławomir Śmiech
(ZTP, UE Kraków)
Zależności pomiędzy cenami na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego
Dependencies between prices in international coal markets

14.10.2014:
Anna Chmiel
(KFT, PWr, Wrocław; SSCS, MU, Vienna, AUT)
Cyberemocje - skalowanie i korelacje w dynamicznych e-społecznościach
Cyberemotions - scaling and correlations in dynamic of e-communities

07.10.2014:
Paweł Maryniak
(IOZ, PWr, Wrocław; Erasmus University, Rotterdam, NED)
Sentyment inwestora i trendy Google, a rentowność strategii momentum na rynkach walutowych
Investor sentiment, Google trends and the profitability of the momentum strategy in FX markets

02.10.2014:
Krzysztof Bałaban
(IOZ, PWr, Wrocław)
Badania zastosowania fraktali i wybranych zagadnień psychologii do prognozowania notowań papierów wartościowych
Application of fractals and selected topics in psychology to forecasting stock prices

Top

Academic year 2013-2014

27.06.2014:
Tao Hong
(UNC, Charlotte, USA)
Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - Aktualny stan wiedzy
Electric load forecasting - The state of the art

10.06.2014:
Tomasz Ingram
(KPiZI, UE Katowice)
Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+ w Polskich organizacjach
Talent management in the 50+ age group in Polish organizations

03.06.2014:
Jacek Zabawa
(IOZ, PWr, Wrocław)
Elementy symulacyjnego modelu trajektorii procesu zdrowotnego - aspekty techniczne na przykładzie pakietu Extendsim
Elements of a simulation model for representing the trajectories of treatment paths - technical aspects in the Extendsim software

13.05.2014:
Maciej Matyka
(IFT, UWr, Wrocław)
Modelowanie przepływu krwi przez aortę brzuszną człowieka
Modeling of blood flow through the human abdominal aorta

06.05.2014:
Michał Zator
(IOZ, PWr, Wrocław)
Podatek od transakcji finansowych, koszty transakcyjne i zmienność cen
Financial transaction tax, transaction costs and volatility

29.04.2014:
Oxana Chorna
(IEF, UNAS, Kiev, UKR)
Dynamika systemów a modelowanie wzrostu gospodarczego
System dynamics and modeling of economic growth

15.04.2014:
David Ramsey
(IOZ, PWr, Wrocław)
Badanie poziomu zaufania społecznego i odwzajemnienia w Polsce z wykorzystaniem teorii gier eksperymentalnych
A study of the level of generalized trust and reciprocity in Poland using experimental game theory

07-08.04.2014:
CODYM Spring Workshop
(PWr, Wrocław)

High resolution poster by dziKoń (PNG, 590 KB)

01.04.2014:
Bożena Mielczarek
(IOZ, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie metod symulacyjnych w zarządzaniu ochroną zdrowia
Using simulation modeling in healthcare management

25.03.2014:
Barbara Pabjan, Jacek Pluta
(Instytut Socjologii, UWr, Wrocław)
Strategie sukcesyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych
Succession strategies in family businesses

18.03.2014:
Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)
Problem ostatniej mili w handlu elektronicznym - z czego wynika i jak sobie z nim radzić
The last mile problem in e-commerce - sources and ways to manage it

11.03.2014:
Zbigniew Krysa
(ZEPiG, PWr, Wrocław)
Kopalnia węgla kamiennego jako uczestnik rynku energii wykorzystujący wskaźnik rozpiętości dark spread
Hard coal mine as power market participant using the dark spread

04.03.2014:
Andrzej Jarynowski
(Dept. of Sociology, Stockholm U., SWE)
Model i opis sieciowy dynamiki sprzedaży rynku fonograficznego najpopularniejszych artystów
Dynamics of Popstar record sales on phonographic market - stochastic model and network analysis

28.01.2014:
Marek Lubicz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Modelowanie przeżycia pooperacyjnego dla pacjentów z rakiem płuca - badania empiryczne i zastosowanie modeli klasyfikacyjnych
Modelling post-operative survival for lung cancer patients - empirical investigations and application of classification models

14.01.2014:
Tyll Krüger
(IIAR, PWr, Wrocław)
Stosunek do ryzyka, przekonania oraz informacje w Grze Korupcyjnej - Badania eksperymentalne
Risk attitude, beliefs, and information in a Corruption Game - An experimental analysis

07.01.2014:
Katarzyna Sznajd-Weron
(IF, PWr, Wrocław)
Krytyczność, przejścia fazowe i modele agentowe - wszystko co chcielibyście się dowiedzieć a boicie się zapytać :-)
Criticality, phase transitions & agent-based models - all you would like to know but are afraid to ask :-)

03.12.2013:
Edyta Ropuszyńska-Surma
(IOZ, PWr, Wrocław)
Sieci współpracy - problemy projektowania i oceny
Cooperation networks - problems with design and evaluation

26.11.2013:
Pierre Pinson
(CEPE, DTU, Lyngby, DEN)
Odnawialne źródła energii: modelowanie stochastyczne i optymalizacja
Renewables in electricity markets: stochastic modelling and optimization

19.11.2013:
Andrija Mihoci
(CASE, HU Berlin, GER)
Modelowanie i prognozowanie płynności podaży z wykorzystaniem semiparametrycznej dynamiki czynników
Modelling and forecasting liquidity supply using semiparametric factor dynamics

05.11.2013:
Katarzyna Maciejowska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Testowanie hipotez statystycznych dla estymatorów ML, alternatywne podejście
Statistical inference in the Maximum Likelihood framework - an alternative approach

29.10.2013:
Paweł Sobkowicz
(DTT, NCBJ, Świerk)
Modelowanie opinii i emocji: próba ilościowego odtworzenia zachowań użytkowników forum dyskusyjnego
Quantitative agent based model of user behavior in an Internet discussion forum

22.10.2013:
Grzegorz Oryńczak
(CSM, NCBJ, Świerk)
Podział rynku energii na strefy
Division of the power market into zones

08.10.2013:
Agata Gąsiorowska
(CBZE, SWPS, Wrocław)
Do czego potrzebujemy pieniędzy oprócz płacenia? Symboliczne znaczenie pieniędzy w umacnianiu Ja i radzeniu sobie z trwogą egzystencjalną
Why we do need money (in addition to paying)? The symbolic meaning of money in boosting strength of self and coping with existential anxiety

01.10.2013:
Jakub Nowotarski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Uśrednianie prognoz: Zastosowanie do cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego
Combining forecasts: An application to day-ahead electricity prices

Top