Science meets Social Science (S3) seminar

Seminarium S3 jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Jest ono interdyscyplinarne, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.
The S3 seminar is focused on applications of statistical, stochastic and numerical methods in social sciences. It is interdisciplinary, both in the selection of topics and the use of expert knowledge from diverse areas of science.

« Forthcoming seminar »


Academic year 2023-2024

25.06.2024 11:15 am (Tue; PWr Fri schedule):
Organized jointly with Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub
Frederic Dias (School of Mathematics and Statistics, University College Dublin, IRL)
Fale oceaniczne: doskonały przykład układu złożonego
Ocean waves: the perfect example of a complex system
Abstract (txt, 2KB)

20.06.2024:
Sjur Westgaard
(IØT, NTNU, Trondheim, NOR)
TBA
TBA
Abstract (txt, 2KB)

13.06.2024:
Asha Thomas
(ORBI, PWr, Wrocław)
Proces opracowywania i walidacji skali
Scale development and scale validation process
Abstract (txt, 2KB)

16.05.2024:
Barbara Pabjan
(Institute of Sociology, University of Wrocław)
Socjologia pandemii: Społeczne determinanty wskaźników infekcji i śmiertelności
The sociology of pandemics: Social determinants of infection rates and mortality
Abstract (txt, 2KB)

09.05.2024:
Rainer Hegselmann
(MODUS, University of Bayreuth and Frankfurt School of Finance & Management, GER)
Obliczeniowa epistemologia społeczna: Studium przypadku dwuramiennych bandytów kontra indukcyjnych poszukiwaczy prawdy i epistemicznych gapowiczów z ograniczonym zaufaniem
Computational social epistemology: A case study on two-armed bandits versus inductive truth seekers and epistemic free riders with bounded confidence
Abstract (txt, 2KB)

18.04.2024:
Guglielmo Maria Caporale
(College of Business, Arts and Social Sciences, Brunel University London, UK)
Światowe ceny żywności i inflacja
Global food prices and inflation
Abstract (txt, 2KB)

11.04.2024:
Jan Kocoń
(Department of Artificial Intelligence, PWr, Wrocław)
W stronę spersonalizowanej sztucznej inteligencji
Towards personalized artificial intelligence
Further reading: ChatGPT: Jack of all trades, master of none (Information Fusion), Personalized Large Language Models (arXiv)

04.04.2024:
Anna Kowalska-Pyzalska
(ORBI, PWr, Wrocław)
Dlaczego miałbym się tym przejmować? Badanie jakościowe postrzegania społeczności energetycznych przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych w Polsce
Why would I bother? A qualitative study on perceptions of renewable energy communities by photovoltaic installation owners in Poland
Abstract (txt, 2KB)

21.03.2024:
Tomasz Serafin
(SzD NZJ, ORBI, PWr, Wrocław)
Funkcje kary w modelach regresji: Wpływ na zyski i ryzyko w handlu energią elektryczną na rynku dnia następnego
Penalty functions in regression models: Impact on profits and risk in day-ahead electricity trading
Abstract (txt, 2KB)

14.03.2024:
Angelika Abramiuk-Szurlej
(SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Rygorystyczne modelowanie agentowe jest kluczowe: Modelowanie rozpowszechniania ekologicznych produktów i praktyk
Rigorous Agent-Based Modeling is critical: Modeling the diffusion of green products and practices
Abstract (txt, 2KB)
Maciej Doniec (SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Konsensus, polaryzacja i histereza w trójstanowym, zaszumionym modelu q-wyborcy z ograniczonym zaufaniem
Consensus, polarization and hysteresis in the three-state noisy q-voter model with bounded confidence
Abstract (txt, 2KB)
Barbara Kamińska (SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Dynamika opinii publicznych i prywatnych jako wzajemnie oddziałujących złożonych zarażeń
The dynamics of public and private opinions as interacting complex contagions
Abstract (txt, 2KB)

01.02.2024:
Yash Chawla
(ORBI, PWr, Wrocław)
Odpowiedzialność, manipulacja i uczestnictwo w globalnych przestrzeniach cyfrowych
Responsibility, manipulation, and participation in global digital spaces
Abstract (txt, 2KB)

25.01.2024:
Pratik Mullick
(ORBI, PWr, Wrocław)
Analiza ruchu ludzi w tłumie w celu efektywnego zarządzania tłumem
Analysis of human crowd motion for efficient crowd management
Abstract (txt, 2KB)

18.01.2024:
Grzegorz Dudek
(Dept. Electrical Engineering, PCz, Częstochowa)
Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: Ewolucja hybrydowego modelu łączącego wygładzanie wykładnicze i rekurencyjne sieci neuronowe
Electricity demand forecasting: Evolution of a hybrid model combining exponential smoothing and recurrent neural networks
Abstract (txt, 2KB)

11.01.2024:
Arkadiusz Lipiecki
(SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Probabilistyczne prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem regresji izotonicznych
Probabilistic forecasting of electricity prices with isotonic regressions
Abstract (txt, 2KB)

21.12.2023:
Maria Hajłasz
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wspomaganie planowania programów profilaktyki próchnicy zębów za pomocą modelowania symulacyjnego
Supporting the planning of dental caries prevention programs using simulation modeling
Streszczenie (txt, 2KB)

14.12.2023:
Joseph Indekeu
(ITP, KU Leuven, BEL; Editor-in-Chief, Physica A)
Jak opublikować artykuł? Perspektywa redaktora naczelnego
How to get your paper published? An Editor-in-Chief's perspective

30.11.2023:
Vishnu Suresh
(KPEE, PWr, Wrocław)
Prognozowanie mocy fotowoltaicznej z wykorzystaniem modeli głębokiego uczenia się oraz modelowanie zachowań użytkowników pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem niemieckiego badania mobilności
Solar PV power forecasting using deep learning models and EV user behaviour modelling using the German mobility survey
Abstract (txt, 2KB)

16.11.2023:
Grzegorz Marcjasz
(ORBI, PWr, Wrocław)
Uczenie głębokie w prognozowaniu punktowym, probabilistycznym i trajektorii cen energii elektrycznej
Deep learning in point, probabilistic and ensemble forecasting of electricity prices
Abstract (txt, 2KB)

09.11.2023:
Sebastian Lerch
(Statistical Methods and Econometrics, Institute of Economics, Karlsruher Institut für Technologie - KIT, GER)
Modele uczenia głębokiego dla regresji probabilistycznej - przykłady zastosowań w prognozowaniu pogody i na rynku energii
Deep learning models for distributional regression, with applications in weather and energy forecasting
Abstract (txt, 2KB)

26.10.2023:
Grzegorz Pasternak
(L-MES, Faculty of Chemistry, PWr, Wrocław)
Układy bioelektrochemiczne – nowa generacja bioreaktorów oraz dane, które generują
Bioelectrochemical systems – a new generation of bioreactors with lots of data to handle
Abstract (txt, 2KB)

19.10.2023:
Parongama Sen
(Department of Physics, University of Calcutta, IND)
Kinetyczne modele wymiany opinii: Kilka realistycznych zastosowań
Kinetic exchange models of opinion formation: Some realistic applications
Abstract (txt, 2KB)

12.10.2023:
Mateusz Wiliński
(Los Alamos National Laboratory, USA & Tampere University, FIN)
Uczenie się dynamiki liniowej na podstawie częściowych obserwacji - porażka, zrozumienie i sukces w projektach naukowych
Learning linear dynamics from partial observations - failure, understanding and success in scientific projects
Abstract (txt, 2KB)

Academic year 2022-2023

26.06.2023 (Mon=Thu ;-):
Michał Kot
(Collegium of Economic Analysis, SGH, Warszawa)
Przekonania konsumentów a decyzje producentów na oligopolistycznym rynku dóbr trwałego użytku
Consumer beliefs and producer decisions in a durable goods oligopoly
Abstract (txt, 2KB)

22.06.2023:
Sławomir Śmiech
(Department of Statistics, UE Kraków)
Czy powiązania na europejskich rynkach gazu są odporne na wyjątkowe wstrząsy?
How immune is the connectedness of European natural gas markets to exceptional shocks?
Abstract (txt, 2KB)

15.06.2023:
Michał Lepszy
(SzD INZ.SROD, KKiIL, PWr, Wrocław)
Drony - o co tyle zachodu?
UAVs - why bother?
Abstract (txt, 2KB)
Dominika Porwisiak (SzD INZ.SROD, KKiIL, PWr, Wrocław)
Czym jest entropia?
What is entropy?
Abstract (txt, 2KB)

01.06.2023:
Kamil Kowalski
(SzD INZ.SROD, KTiOZE, PWr, Wrocław)
Wzrost produkcji żywności poprzez optymalizację urządzeń energetycznych
Increasing food production by optimizing energy devices
Abstract (txt, 2KB)
Weronika Rosińska (SzD INZ.SROD, KWiK, PWr, Wrocław)
Wpływ zmian klimatu na zasoby wody słodkiej, czyli o efekcie motyla od studni do kranu
Impact of climate change on freshwater resources, or the well-to-tap butterfly effect
Abstract (txt, 2KB)

18.05.2023:
Aneta Nycz
(SzD INZ.SROD, KIKE, PWr, Wrocław)
Wpływ pozaoptymalnej pracy turbiny Francisa na zjawiska przepływowe w rurze ssącej
The influence of partial load operation of the Francis turbine on the flow structure in the draft tube
Abstract (txt, 2KB)
Kornelia Przestrzelska (SzD INZ.SROD, KWiK, PWr, Wrocław)
Woda opadowa w mieście
Rainwater in the city
Abstract (txt, 2KB)

11.05.2023:
Van Hieu Bui
(SzD ITT, CCIG, PWr, Wrocław)
Analiza nastrojów w sieciach społecznych
Sentiment analysis in social networks
Abstract (txt, 2KB)
Peyman Namdarsehat (SzD INZ.SROD, PWr, Wrocław)
Teledetekcja w naukach geologicznych
Remote sensing in geosciences
Abstract (txt, 2KB)

27.04.2023:
Małgorzata Krzywonos, Agnieszka Piekara
(Process Management Dept., UE Wrocław)
Projektowanie innowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców
Innovative food products designed according to the circular economy concept-upcycling fruit processing waste
Abstract (txt, 2KB)

13.04.2023:
Maciej Pondel
(Dept. Business Intelligence in Management, UE Wrocław)
Możliwości współpracy badawczej w obszarze zastosowania technologii bliźniaka cyfrowego w zadaniach charakterystycznych dla smart city
Exploring opportunities for research collaboration in digital twin technology for smart city applications
Abstract (txt, 2KB)

30.03.2023:
Weronika Nitka
(SzD NZJ, ORBI, PWr, Wrocław)
Zarządzanie ryzykiem rynkowym małego producenta energii odnawialnej przy użyciu prognozowania modelami typu bootstrap
Managing market risk for a small renewable energy generator using bootstrap-based forecasts
Abstract (txt, 2KB)

23.03.2023:
Barbara Kamińska
(SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Rola dysonansu poznawczego w modelu agentowym zachowań proekologicznych
The role of cognitive dissonance in agent-based modeling of sustainable behavior
Abstract (txt, 2KB)

16.03.2023:
Yash Chawla
(ORBI, PWr, Wrocław)
BI India Tour 2023 - Jak zorganizować 7 workshopów w 7 lokalizacjach w 3 tygodnie?
BI India Tour 2023 - How to organize 7 workshops in 7 locations in 3 weeks?
ETBI Series URL (html)

26.01.2023:
Kacper Budnik
(SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Wdrożenie aplikacji Discord i Trello w firmie BZB UAS jako weryfikacji teorii na podstawie studium przypadku
Implementation of the Discord and Trello applications at BZB UAS as a theory verification based on a case study
Streszczenie (txt, 2KB)
Guangyan (Panny) Luo (SzD NZJ, KSZiRO, PWr, Wrocław)
Zarządzanie zespołami wirtualnymi i międzykulturowa współpraca
Management of IT virtual teams and cross-cultural collaboration
Abstract (txt, 2KB)

19.01.2023:
Sebastian Tomczak
(ORBI, PWr, Wrocław)
Modele predykcji upadłości dla przedsiębiorstw z Grupy Wyszehradzkiej
General bankruptcy prediction models for Visegrád group companies
Streszczenie (txt, 2KB)

12.01.2023: Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar
Magdalena Kapelko
(Department of Logistics, UE Wrocław)
Rozszerzenie pomiaru nieefektywności przedsiębiorstw uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu: Podejście dynamicznej fuzzy Data Envelopment Analysis
Enhancing the measurement of firm inefficiency accounting for corporate social responsibility: A dynamic Data Envelopment Analysis fuzzy approach
Abstract (txt, 2KB)

22.12.2022:
Krzysztof Nowak
(IEEE Autonomous Robotics Ontology Working Group & LO VII, Wrocław)
Jak optymalizować funkcjonowanie systemów autonomicznych?
How to optimise the functioning of autonomous systems?
Abstract (txt, 2KB)

15.12.2022:
Guillaume Deffuant
(Complex Systems Lab, INRAE, FRA)
Modele dynamiki opinii dotyczące polaryzacji i ekstremizacji
Opinion dynamics models of polarization and extremization
Abstract (txt, 2KB)

8.12.2022:
Arkadiusz Lipiecki
(WPPT, PWr, Wrocław)
Czy lokalne konflikty opinii mogą prowadzić do globalnego konsensusu? Rola strategicznego antykonformizmu w kolektywnym podejmowaniu decyzji
Can local disagreements lead to a global consensus? The role of strategic anticonformity in collective decision-making
Abstract (txt, 2KB), Article (html), Graphical abstract:

1.12.2022:
Bartosz Sobik
(SGH, Warszawa)
Wyzwania związane z transformacją energetyczną w Polsce - aspekty techniczne, finansowe i społeczne
Challenges related to Polish Energy Transition - technical, financial and social aspects
Abstract (txt, 2KB)

24.11.2022:
Paweł Sobkowicz
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)
Różnorodni trwamy, zjednoczeni upadamy: Symulacja konkurencyjnych mechanizmów polaryzacyjnych i pro-różnorodnościowych
Diverse we stand, united we fall: Simulating competing polarization and pro-diversity mechanisms
Abstract (txt, 2KB)

17.11.2022:
Dimitris Despotis
(Department of Informatics, University of Piraeus, GRE)
Analiza DEA procesów dwuetapowych: Podejście alternatywne (niekonwencjonalne)
Data Envelopment Analysis of two-stage processes: An alternative (non-conventional) approach
Abstract (txt, 2KB)

10.11.2022:
Harko Verhagen
(Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, SWE)
Otwieranie i wypełnianie puszki Pandory - stawianie czoła wyzwaniom symulacji agentowej
Opening and filling Pandora's box - addressing agent-based simulation challenges
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 3.3MB)

03.11.2022:
Piotr Magnuszewski
(Centre for Systems Solutions, Wrocław)
Prawdziwi ludzie jako agenci w symulacjach społecznych: przegląd prototypów i wyłaniających się hipotez
Real people as agents in social simulations: a review of prototypes and emerging hypotheses
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 17MB)

13.10.2022:
Grzegorz Marcjasz
(ORBI, PWr, Wrocław), Andrzej Puć (Faculty of Pure and Applied Mathematics, PWr, Wrocław)
Reestymacja parametrów sieci neuronowej w prognozowaniu cen energii elektrycznej: porównanie podejść
Neural network recalibraion for electricity price forecasting: comparison of different approaches
Abstract (txt, 2KB)

Top


Academic year 2021-2022

06.07.2022:
Akhil Kunche
(ORBI, PWr, Wrocław)
Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagania decyzji przy wyborze strategii redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym
Computer simulation as a decision-support tool for selecting CO2 emission reduction strategies in the cement industry
Abstract (txt, 2KB)

23.06.2022:
Tomasz Antczak
(ORBI, PWr, Wrocław)
Model agentowy do wspomagania podejmowania decyzji przy optymalizacji procesów kasowych w supermarketach
An agent-based model for decision support in optimization of checkout processes in supermarkets
Streszczenie (txt, 2KB)

19.05.2022:
Joanna Janczura
(HSC, Faculty of Pure and Applied Mathematics, PWr, Wrocław)
Dynamiczne strategie zarządzania krótkoterminowym ryzykiem wyboru rynku energii elektrycznej w oparciu o probabilistyczne prognozy zysku i miar ryzyka. Studium przypadku rynku niemieckiego i polskiego
Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
Abstract (txt, 2KB), Article (html)

12.05.2022:
Oskar Knapik
(Technika Energetyczna, Bydgoszcz), Michał Jarema (ORBI, PWr, Wrocław)
Modele prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w zastosowaniu do handlu energią
Load forecasting models in application to energy trading
Streszczenie (txt, 2KB)

05.05.2022:
Pratik Mullick
(INRIA, Rennes, FRA)
Wykorzystanie uczenia maszynowego do prognozowania separacji cząsteczek białek
Machine learning based prediction of phase separation of protein molecules
Abstract (txt, 2KB), Working Paper (html)

07.04.2022:
Rafał Weron
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wrażenia z konferencji Applied Machine Learning Days @EPFL
Sights and sounds of Applied Machine Learning Days @EPFL
AMLD website

24.03.2022:
Zohreh Moghaddas
(Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, IRN)
Model DEA do pomiaru efektywności kosztowej z niepewnością cenową
A DEA model for cost efficiency measurement with price uncertainty
Abstract (txt, 2KB)

17.03.2022:
Oskar Knapik
(Technika Energetyczna, Bydgoszcz), Michał Jarema (ORBI, PWr, Wrocław)
Modele prognoz cen energii w zastosowaniu do handlu energią
Energy price prediction models in application to energy trading
Streszczenie (txt, 2KB)

03.03.2022:
Tomasz Serafin, Bartosz Uniejewski
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wrażenia z konferencji Energy Finance Italia 7
Sights and sounds of Energy Finance Italia 7
EFI7 website

27.01.2022:
Bożena Mielczarek, Jacek Zabawa
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie symulacyjne zjawisk demograficznych
Simulation modeling of demographic trends
Abstract (txt, 2KB)

13.01.2022 → 20.01.2022 → canceled:
Tomasz Janoś
(WCA & SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Czy "trzecia misja uczelni istnieje"? Zmierzyć niemierzalne
Does the "third mission of the university exist"? Measuring the unmeasurable
Abstract (txt, 2KB)

04.01.2022 (Tue=Thu ;-): Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar
Lalit Garg
(Faculty of ICT, University of Malta, MLT)
Rozszerzona inteligencja zdrowotna i Digital Twins: Kształtowanie przyszłości opieki zdrowotnej
Extended health intelligence and Digital Twins: Shaping the future of healthcare
Abstract (txt, 2KB)

20.12.2021 (Mon=Thu ;-):
Ewa Broszkiewicz-Suwaj
(KZM, UPWr, Wrocław)
Szacownie kwantyli rozkładów prawdopodobieństwa dla maksymalnych opadów dobowych i krótkich ciągów danych obserwacyjnych dla potrzeb projektowania inżynierskiego
Quantile estimation of probability distributions for maximum daily precipitation and short time series of observational data for engineering design
Abstract (txt, 2KB)

16.12.2021:
Bartosz Uniejewski
(KBO, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie wygładzonej regresji kwantylowej do prognozowania probabilistycznego cen energii elektrycznej
Smoothing Quantile Regression Averaging for probabilistic electricity price forecasting
Abstract (txt, 2KB)

09.12.2021:
Asha Thomas
(Jagan Institute of Management Studies, New Delhi, IND)
Predyktory dzielenia się wiedzą ukrytą
Predictors of tacit knowledge sharing
Abstract (txt, 2KB)

02.12.2021:
Gazi Salah Uddin
(Dept. Management & Engineering, Linköping Univ., SWE)
Elektryfikacja i dynamika dobrobytu w Bangladeszu
Electrification and welfare dynamics in Bangladesh
Abstract (txt, 2KB)

25.11.2021:
Ewa Śniatecka
(SzD NZJ / ORBI, PWr, Wrocław)
Energia jako dobro wspólne?
Electricity as a co-produced common good?
Abstract (txt, 2KB)

18.11.2021:
Jakub Pawłowski
(WPPT / ORBI, PWr, Wrocław)
Psychologicznie uzasadniony model agentowy dyfuzji pojazdów elektrycznych
A psychologically-grounded agent-based model of electric vehicle diffusion
Abstract (txt, 2KB)

04.11.2021:
Pawan Dwivedi
(Deputy Registrar, Parul University, IND)
Diwali - Święto obchodzone przez miliardy ludzi z różnych kultur i jego istotne przesłania dla społeczeństwa
Diwali - A festival celebrated by billions across diverse cultures and its vital messages for the society
Abstract (txt, 2KB)

28.10.2021:
Michał Jarema
(ORBI, PWr, Wrocław)
Prywatne prawdy, publiczne kłamstwa: Wskazówki z agentowego modelu dynamiki opinii
Private truths, public lies: Hints from an agent-based model of opinion dynamics
Abstract (txt, 2KB)

21.10.2021:
Mateusz Nurek
(SzD ITT, PWr, Wrocław)
Wnioskowanie o relacjach i cechach psychometrycznych z logów połączeń modelowanych z wykorzystaniem procesów punktowych Hawkesa
Inferring relationships and psychometric traits from call logs modeled using Hawkes point processes
Abstract (txt, 2KB)

14.10.2021:
Arkadiusz Jędrzejewski
(ORBI, PWr, Wrocław)
Projektowanie prostego modelu agentowego dyfuzji samochodów elektrycznych
Constructing a simple agent-based model of electric vehicle diffusion
Abstract (txt, 2KB)

07.10.2021:
Tomasz Serafin
(ORBI / SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Poprawa jakości prognoz probabilistycznych cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego przy użyciu metody głównych składowych
Enhancing probabilistic forecasts of day-ahead electricity prices with principal component analysis (PCA)
Abstract (txt, 2KB)

Top